God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn

 

Gode mannens roll under asyltiden

Har du blivit utsedd som god man för ett ensamkommande barn? Då har du både rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som gäller barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden verket prövar barnets ansökan om asyl.

 

Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (oftast föräldrars) ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga som ekonomiska och rättsliga. Du ska bland annat

 

- bekräfta ansökan om asyl om barnet självt lämnat in en ansökan (även ett biträde

kan bekräfta ansökan om en god man inte är förordnad ännu)

- ge fullmakt till det offentliga biträdet att agera för barnets räkning i asylärendet

- ansvara för barnets ekonomi genom att till exempel ta hand om bankkort och

ansöka om dagersättning och särskild ersättning

- stödja barnet vid utredning och samtal hos Migrationsverket

- stödja barnet i samband med information om uppehållstillstånd eller vid

förberedelser för återvändande till hemlandet

- fungera som stöd vid kontakter med föräldrar eller andra släktingar och stödja

barnet i att leta efter anhöriga.

 

Det innebär att det är du som ska ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om dagersättning för barnets räkning och besluta om hur barnets tillgångar ska användas. Du ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och du är inte heller försörjningspliktig för barnet.

 

Informera barnet om asylprocessen

Du ska så snart som möjligt berätta för barnet om vad som kommer att hända under tiden barnet ansöker om asyl. Migrationsverket har tagit fram ett särskilt anpassat material om asylprocessen till barn och ungdomar på flera språk. Det kan du använda när du berättar för barnet om vad som händer under tiden Migrationsverket prövar barnets ansökan om asyl.

 

Du behöver även informera om vilka myndighetskontakter som ni behöver ta med tanke på skolgång, hälsoundersökning och boende med mera.

 

Juridiskt biträde vid prövningen av asylansökan

De flesta barn och ungdomar som ansöker om asyl har rätt att få ett offentligt biträde utsett för att hjälpa barnet i rättsliga frågor som gäller asylansökan. Men om barnet redan har ansökt om asyl i ett annat land kan det bli aktuellt att - med hänvisning till Dublinförord­ningen - be det landet att återta barnet för att pröva asylansökan. I sådana fall förordnas inget juridiskt biträde och då blir det istället du som ska följa med barnet till Migrationsverket för samtal och förberedelser.

 

Godmanskap upphör

Godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år och blir myndigt eller om barnet får uppehållstillstånd. I vissa fall kan godmanskapet kvarstå en tid även efter det att barnet fått uppehållstillstånd, men då upphör det när kommunen har förordnat en särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet. Det finns fler tillfällen när ett godmanskap ska upphöra och det finns angett i lagen om god man för ensamkommande barn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Har du frågor om till exempel byte av god man eller när godmanskapet upphör, ska du vända dig till ansvarig överförmyndare i din kommun.

 

Mer info hitta du på Migrationsverket

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Gode-mannens-roll.html

 

Lagen om god man för ensamkommande barn

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050429.htm

 

Gemensamt ansvar för ensamkommande barn

http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6310f9d/1381926398965/Rapport_ensamkommande+barn_februari+2013.pdf

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue